703 455 311
Data Privacy
GDPR: Ve smyslu zákonů číslo 101/2000 sb.a 480/2004 Sb. souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Beru na vědomí svá práva ve smyslu §11, 12 a 21zák.č. 101/2000 Sb. a jsem si vědom, že svůj souhlas uděluji dobrovolně, mohu jej bezplatně kdykoliv na adrese imfit@im-fit.cz odvolat, mám právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv se mohu obrátit buď na vedení klubu nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Současně vedení klubu opravňuji k zařazení své fotografie do interní databáze.
EGLISH:
GDPR: According to Act 101/2000 Sb. And 480/2004 Sb. I agree with the processing of my personal data. I am aware of my rights under Sections 11, 12 and 21. 101/2000 Sb. I give the consent on a voluntary basis, I can cancel it free of charge at any time. I have the right to correct personal data, block incorrect data and erase of it, etc. In case of doubt about compliance, I can contact either the management of the club or directly with the ÚOOÚ. I consent to the club to include my photograph in the internal database.