703 455 311
general Terms and conditions

Smluvní podmínky členství v klubu I´M FIT Wellness Fitness

1. Členství

1.1. Členem I´M FIT Fitness Wellness (dále jen „Klub“) se může stát fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, je způsobilá k právním úkonům, podepíše Smlouvu o členství v Klubu (dále jen „Smlouva o členství“) včetně těchto Smluvních podmínek členství, uhradí jednorázové zápisné člena klubu a platí členské příspěvky. Osoba mladší 18 let se může stát členem Klubu pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který v rámci svého zákonného zastoupení přebírá odpovědnost za vzniklé škody. Platí pouze pro osoby starší 15ti let.

1.2. Členství v klubu není možno po dobu trvání smlouvy přerušit.

2. Členská karta

2.1. Každý Člen Klubu obdrží Členskou kartu odpovídající zvolenému typu členství. Členskou kartu je povinen po ukončení členství bez odkladu vrátit.

2.2. Členská karta je osobní a nepřenosná a bez jejího předložení není Vedení Klubu povinno umožnit Členovi Klubu přístup do Klubu. Člen Klubu je povinen chránit členskou kartu před poškozením a zneužitím.

2.3. Člen klubu je povinen neprodleně oznámit Klubu případné poškození či ztrátu Členské karty. Vystavení náhradní Členské karty podléhá administrativnímu poplatku dle aktuálního ceníku.

3. Zápisné, členské poplatky a úhrady služeb

3.1. Každý Člen Klubu hradí při podpisu Smlouvy o členství hotově nebo kartou jednorázové zápisné a měsíční členské příspěvky dle zvoleného typu členství. Pokud jsou jednorázové zápisné a měsíční členské příspěvky hrazeny bankovním převodem, složí zájemce o členství nevratnou část zápisného ve výši 500,- Kč na recepci klubu. O tuto částku bude ponížena částka bankovního převodu.

3.2. S Členem Klubu je možné sjednat pravidelné měsíční splátky členství za užívání zařízení Klubu a využívání služeb Klubu poskytovaných v rámci zvoleného typu členství. Tyto splátky hradí Člen klubu měsíčně. Každý Člen Klubu hradí konzumaci a využití doplňkových služeb Klubu, které nejsou zahrnuty v rámci jeho členství (např. osobní tréninky, masáže, solárium, poradenství apod.), a to buď přímou úhradou (v hotovosti či prostřednictvím platební karty) nebo odečtením příslušné částky z předem složeného depozitu Člena Klubu. V případě návštěvy Klubu Hostem (čl. 8 této smlouvy) se platby za služby Klubu a platby za konzumaci během pobytu v Klubu načítají na konto Hosta, které je Host povinen uhradit před opuštěním prostor Klubu na jeho recepci v hotovosti nebo platební kartou.

3.3. Pokud se Člen Klubu dostane do prodlení s úhradou měsíční splátky za členství nebo s plněním jiných platebních povinností vyplývajících ze Smlouvy o členství o více jak 10 dnů ode dne jejich splatnosti, Vedení Klubu může v případě takového prodlení zamezit Členovi Klubu vstup do Klubu a pozastavit mu tak čerpání služeb. Pokud Člen Klubu neuhradí svůj dluh ani v náhradním termínu 21 dnů od splatnosti měsíční splátky členství stanovené Vedením Klubu, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o členství a Vedení Klubu je oprávněno jednostranně od Smlouvy o členství odstoupit.

3.4. Členství opravňuje Člena Klubu ke vstupu do zařízení a využívání služeb Klubu v časech odpovídajících typu zakoupeného členství, k neomezenému počtu návštěv ve fitness a cardio zóně, neomezenému počtu návštěv na vypsané lekce aerobních a relaxačních cvičení, spinningu, volný přístup do bazénu a relaxační zóny, včetně saun, páry a whirlpool.

3.5. Po dobu trvání smlouvy není možno přerušit úhradu měsíčních splátek členství.

3.6. Při prodloužení platné Smlouvy o členství Člen Klubu zápisné znovu nehradí.

3.7. Výše ročního členství se může měnit v souvislosti s růstem inflace nebo finanční politikou Klubu.

4. Zánik členství

4.1. Členství zaniká uplynutím doby sjednané ve Smlouvě o členství. Před uplynutím této doby oznámí Vedení Klubu Členovi Klubu blížící se termín ukončení smlouvy.

4.2. Členství v Klubu zaniká řádnou písemnou výpovědí Člena Klubu s účinností k poslednímu dni druhého následujícího kalendářního měsíce ode dne doručení výpovědi Vedení Klubu.

4.3. Členství zaniká písemným odstoupením Vedením Klubu od Smlouvy o členství pro nezaplacení měsíčních splátek členství Člena Klubu ve dvou po sobě následujících kalendářních měsících nebo pro dlužnou úhradu konzumace a doplňkových služeb Klubu ve výši přesahující dvojnásobek měsíčního poplatku za členství.

4.4. Členství zaniká písemným odstoupením Vedení Klubu od Smlouvy o členství pro podstatné nebo opakované porušení Klubových pravidel Členem Klubu, jejichž respektování je povinností Člena Klubu, nebo úmyslným zneužitím členské karty, či jakékoli chování Člena Klubu v rozporu s dobrými mravy vůči jinému Členovi Klubu.

4.5. Odstoupení nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce, ve kterém je oznámení o odstoupení Členovi Klubu doručeno a nezbavuje Člena Klubu povinnosti hradit příslušné poplatky a úhrady až do doby účinnosti Smlouvy o členství.

4.6. V žádném z těchto případů nevzniká Členovi Klubu nárok na jakoukoli kompenzaci, vrácení zápisného, či osvobození od měsíčních příspěvků do výpovědního termínu. Obdobně skutečnost, že Člen Klubu nevyužívá služeb nebo zařízení Klubu, nezbavuje jej povinnosti platit měsíční poplatky až do účinnosti ukončení Smlouvy o členství.

4.7. Členství zaniká úmrtím Člena Klubu.

5. Převod členství

5.1. Člen Klubu je oprávněn převést své členství (tj. veškerá práva a povinnosti Člena Klubu vyplývajících ze Smlouvy o členství) na třetí osobu, která není členem Klubu pouze se souhlasem Vedení Klubu. Předpokladem je, že převádějící Člen Klubu má uhrazeny všechny dluhy vůči Klubu. Nový Člen Klubu neplatí zápisné, zaplatí pouze administrativní poplatek za převod, novou Členskou kartu a vstupní diagnostiku, úvodní hodinu s osobním trenérem a následně hradí členství dle aktuálního ceníku. Převod členství nabývá účinnosti ke dni schválení převodu členství Vedením Klubu.

6. Náhradní členství

6.1. Člen Klubu má ve výjimečných případech (např. těhotenství, vážná nemoc či úraz, dlouhodobý pobyt v zahraničí) možnost dočasně převést své členství na třetí osobu, která dosud není Členem Klubu. Dočasný převod lze provést pouze dohodou původního a náhradního Člena Klubu, se kterou Vedení Klubu vyjádří souhlas a v níž bude stanovena i doba trvání tohoto Náhradního členství. Vedení Klubu si vyhrazuje právo třetí osobu v odůvodněných případech odmítnout. Náhradní členství nabývá účinnosti ke dni schválení náhradního členství Vedením Klubu. Návrat členství původnímu Členovi Klubu nabývá účinnosti automaticky skončením období, na které bylo Náhradní členství sjednáno.

6.2. Náhradní členství lze uzavřít minimálně na dobu jednoho a maximálně na dobu 6 měsíců. Individuální výjimky jsou možné pouze se souhlasem Vedení Klubu. Postoupení členství na Náhradního člena podléhá administrativnímu poplatku a ostatním platbám obdobně jako při Převodu členství (čl. 5.1 této smlouvy). Návrat členství původnímu Členovi Klubu poplatku nepodléhá.

7. Povinnosti člena Klubu

Člen Klubu je povinen řídit se Klubovými pravidly, zejména však:

7.1. chovat se k ostatním Členům Klubu korektně a ohleduplně, dodržovat pořádek, nerušit klidný provoz Klubu a neomezovat práva jiných Členů Klubu,

7.2. zacházet šetrně se zařízením Klubu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či ničení,

7.3. respektovat pokyny Vedení Klubu a zaměstnanců Klubu,

7.4. řídit se těmito Smluvními podmínkami a Klubovými pravidly, která jsou viditelně umístěny v Klubu, na webových stránkách a na požádání jsou k dispozici na recepci Klubu.

7.5. V prostorách klubu není dovoleno konzumovat vlastní potraviny a alkohol.

7.6. Není povoleno kouřit tabák, cigarety, elektorinické cigarety a podobné.

8. Hosté

8.1. Hostem Klubu je každý návštěvník Klubu, který není jeho členem, prokázal se vstupním voucherem nebo zaplatil jednorázový vstupní poplatek nebo mu byl umožněn vstup se Členem Klubu v rámci jeho platného typu členství.

8.2. Vstup je pro Hosta zpoplatněn dle aktuálního ceníku doplňkových služeb.

8.3. Host je povinen při vstupu do Klubu vyplnit Kartu hosta, předložit na recepci platný doklad totožnosti, nechat zavést do informačního systému svoji fotografii a řídit se Smluvními podmínkami, Klubovými pravidly a pokyny Zaměstnanců a Vedení Klubu. V případě porušení těchto podmínek ze strany Hosta Člena Klubu je tento Člen Klubu odpovědný, jako by takové porušení způsobil sám. S těmito pravidly je Člen Klubu povinen svého Hosta včas seznámit. Člen Klubu je povinen zajistit, aby jeho Host opustil Klub nejpozději spolu s ním.

8.4. Vedení Klubu si vyhrazuje právo odmítnout Hostu vstup do Klubu.

8.5. Vstup pro děti je zpoplatněn dle aktuálního ceníku doplňkových služeb. Dětem 3 – 15 let je umožněn vstup do wellness zóny pod dohledem dospělé osoby a to pouze do 16:00 hodin. Do fitness zóny je vstup umožněn osobám starším 15ti let.

9. Ručení

9.1. Za klenoty, peníze a jiné cennosti Klub odpovídá pouze v případě, že byly uloženy v bezpečnostní schránce v prostorách recepce Klubu a to do maximální výše 5.000 Kč (Pěttisícikorun).

10. Vyšší moc

10.1. Klub si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo zkrácení provozní doby v odůvodněných případech, zejména pro nezbytné úpravy a opravy, které se neslučují se zachováním běžného provozu a též v případě události vyšší moci. V případě odstávky na dobu delší než 48 hodin se o dobu přerušení provozu prodlužuje doba členství.

10.2. Bude-li provoz Klubu nezávisle na vůli Klubu přerušen a provozování Klubu bude bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat (letní odstávka teplé vody pro provoz bazénu apod.), nevzniká tím Členovi Klubu nárok na vrácení zápisného ani jinou kompenzaci.

10.3. Vedení Klubu oznámí skutečnosti uvedené v čl. 10.1. a 10.2. Členovi Klubu e-mailem a vyvěšením na informační tabuli.

11. Platnost smlouvy

11.1. Smlouva o členství se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností ode dne podpisu oběma stranami. Nejpozději 30 dní před uplynutím této doby oznámí Vedení Klubu Členovi Klubu blížící se termín ukončení smlouvy a nabídne možnost prodloužení Smlouvy o členství na dobu určitou, dle aktuálních platných Smluvních podmínek.

11.2. Neplatnost jakékoli části Smlouvy o členství či případná obsahová neúplnost nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neúčinným, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení smlouvy.

12. Obecné

12.1. Aktuální seznam a ceník doplňkových služeb a prodeje zboží je k dispozici na recepci Klubu.

12.2. V případě, že uživatel nevyužije rezervované doplňkové služby ve sjednaném rozsahu a termínu a tuto skutečnost neoznámí Klubu alespoň 12 hodin předem, je Vedení Klubu oprávněno požadovat uhrazení plné ceny objednané doplňkové služby. V případě, že klient se nedostaví na rezervovanou lekci a neomluví se minimálně 8 hodin předem, je Klub oprávněn naúčtovat mu 100 Kč storno pokutu.

12.3. Žádosti členů klubu schvaluje výhradně vedení klubu.

13. Prohlášení

13.1. Člen Klubu prohlašuje, že se aktivit v Klubu účastní na vlastní nebezpečí, je zdráv a je tělesně i duševně připraven aktivity absolvovat.

13.2. Člen Klubu souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů uvedených ve Smlouvě o členství (dále jen „údaje“) do databáze Vedení Klubu a s jejich následným zpracováním, včetně zasílání informací o pořádaných akcích prostřednictvím elektronických prostředků, ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být v době trvání smlouvy přiřazeny i další údaje, zejména o zdravotním stavu Člena Klubu a údaje z kamerového systému (uchování max. 30 dní) pořizované za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku Členů Klubu a Klubu. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou k uzavření Smlouvy o členství. Člen Klubu bere na vědomí svá práva ve smyslu §11, 12 a 21 zák. č.101/2000 Sb. Dále si je Člen Klubu vědom, že svůj souhlas uděluje dobrovolně, může ho bezplatně kdykoliv na adrese Vedení Klubu odvolat, má právo na opravu údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv subjektů údajů Vedením Klubu se může obrátit buď na Vedení Klubu, nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Člen Klubu současně Vedení Klubu opravňuje k zařazení své fotografie do uvedené databáze. Člen Klubu svým podpisem potvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s podmínkami uvedenými v této Smlouvě o členství a Klubovými pravidly vypracovanými Klubem.

13.3. Se Smluvními podmínkami o členství v Klubu a Klubovými pravidly souhlasím a zavazuji se je respektovat.

13.4. Členové klubu, hosté i klienti se vstupem do provozovny zavazují dodržovat všechna aktuální pandemická opatření.

..................................................................................................................................

Podpis

Souhlasím s tím, že jsou mnou podané informace uschovány dle zásad o ochraně osobních údajů a citlivých dat. Zároveň souhlasím se zasíláním informací, sdělení a nabídek od společnosti I´m Fit wellness fitness.

Podmínky pro vstup do klubu pro nečlena

Host klubu respektuje klubová pravidla, provozní řád a doporučení zaměstnanců:

1. Chová se k ostatním členům klubu korektně a ohleduplně, dodržuje pořádek, neruší klidný provoz klubu a neomezuje práva jiných členů klubu.

2. Zachází šetrně se zařízením klubu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či ničení.

3. Trénuje výhradně v uzavřené čisté sportovní obuvi.

4. Muži nenosí na cvičení nátělníky nebo trika bez rukávů.

5. V průběhu cvičení využívá svůj ručník při cvičení na strojích, aby nedocházelo ke znečištění.

6. Po skončení cvičení po sobě utře stroj papírovým ubrouskem a dezinfekcí.

7. Nenosí skleněné nádoby na cvičební plochy a do wellness zóny a nekonzumuje zde vlastní potraviny a nápoje.

8. Nepožívá alkoholické nápoje ani jiné omamné látky před ani při cvičení.

9. Nekouří v prostorách klubu.

10. V prostorách relaxační zóny se pohybuje v plavkách a v sauně či v páře používá zapůjčené prostěradlo nebo osušku.

11. Dodržuje stanovenou dobu pro odchod z klubu dle typu svého členství.

12. Klub nepřebírá zodpovědnost za osobní věci či peněžní hotovost v šatních skříňkách. Pro uschování cenností použije bezpečnostní schránku před vstupem do šaten.

13. Členové klubu, hosté i klienti se vstupem do provozovny zavazují dodržovat všechna aktuální pandemická opatření.

General Terms and Conditions of Membership in the I´M FIT Wellness Fitness Club

1. Membership

1.1. A natural person who has reached 18 years of age, enjoys legal capacity, executes the Agreement on Club Membership (hereinafter the “Membership Agreement”), including these General Terms and Conditions of Membership, pays the one-off registration fee for a club member and pays the membership fees may become a member of I´M FIT Fitness Wellness (hereinafter the “Club”). A person under 18 years of age may become a Club member only with the written consent of the responsible representative, who assumes liability for any potential damage within the legal representation. Club membership may not be suspended during the term of the Agreement.

2. Membership Card

2.1. Each Club Member shall receive a Membership Card corresponding to the selected type of membership. Club Members shall be obliged to return their Membership Card without delay after termination of their membership.

2.2. A Membership Card is personal and non-transferrable and, without its submission, the Club Management shall not be obliged to allow a Club Member to enter the Club. Club Members shall be obliged to protect their Membership Card against damage and misuse.

2.3. Club Members shall be obliged to notify the Club without delay of any potential damage to or loss of their Membership Card. A replacement Membership Card shall be issued subject to payment of an administrative fee according to the applicable price list.

3. Registration Fee, Membership Fees and Payments for Services

3.1. Upon execution of the Membership Agreement, each Club Member shall pay a one-off registration fee and monthly membership fees according to the selected type of membership, either in cash, by credit card or by bank transfer. If the one-off registration fee and monthly membership fees are paid by a bank transfer, the person interested in membership shall deposit a non-refundable part of the registration fee in the amount of CZK 1,000.00 at the front desk of the Club. The amount of the bank transfer shall then be decreased by this amount.

3.2. Regular monthly installments on the membership fee for use of the Club’s facilities and use of the Club's services provided within the selected type of membership may be agreed with a Club Member. The Club Member shall pay these installments exclusively by a permanent bank order.

3.3. Each Club Member shall pay for food and drinks and for use of the Club’s supplementary services that are not included in his/her membership (e.g. personal lessons, massages, solarium, consultancy, etc.), either by direct payment (in cash or by credit card) or by deducting the relevant amount from a deposit provided previously by the Club Member. If the Club is visited by a Guest (Art. 8 hereof), the payments for the Club’s services and payments for food and drinks during the stay in the Club shall be added to the Guest's account, which the Guest shall be obliged to pay before leaving the Club’s premises at its front desk either in cash or by credit card.

3.4. If the Club Member is in delay in payment of a monthly installment on the membership fees or performance of other payment duties following from the Membership Agreement by more than 10 days of their due date, the Club Management may prevent the Club Member from entering the Club and thus suspend the use of services by the Club Member. If the Club Member fails to pay the debt even within a grace period of 21 days of the due date of the monthly installment on the membership fees set by the Club Management, this constitutes material breach of the Membership Agreement and the Club Management shall be entitled to unilaterally withdraw from the Membership Agreement and submit the claim to the collecting agency.

3.5. The membership entitles the Club Member to enter the facilities and use the Club’s services at times corresponding to the type of acquired membership, to unlimited number of visits to the fitness and cardio zones, to unlimited number of visits to the scheduled lessons in aerobic and relaxation exercises and spinning, to free access to the pool and the relaxation zone, including saunas, steam room and whirlpool.

3.6. Payment of monthly installments on the membership fees cannot be suspended during the term of the Agreement.

3.7. In case of extension of a valid Membership Agreement, the Club Member shall not again pay the registration fee.

3.8. The amount of the annual membership fees may change in relation to the growth of the inflation rate or the Club’s financial policy.

4. Termination of Membership

4.1. The membership shall terminate upon expiry of the term agreed in the Membership Agreement. Prior to expiry of this term, the Club Management shall notify the Club Member of the approaching date of termination of the Agreement.

4.2. The Club membership may be terminated by a due written notice given by the Club Member with effect as of the last day of the calendar month following after the date of delivery of the notice to the Club Management.

4.3. The membership terminates by withdrawal from the Membership Agreement by the Club Management by a written notice on the grounds of failure of the Club Member to pay monthly installments on the membership fees in two consecutive calendar months or on the grounds of an outstanding payment for drinks and food and the Club's supplementary services in an amount exceeding twice the monthly membership fee.

4.4. The membership terminates by withdrawal from the Membership Agreement by the Club Management by a written notice on the grounds of material or repeated breach of the Club Rules by a Club Member, which must be complied with by the Club Member, or intentional misuse of the membership card, or any behaviour of a Club Member vis-à-vis some other Club Member that is at variance with good morals.

4.5. The withdrawal shall become effective at the end of the calendar month during which the notice of withdrawal is delivered to the Club Member and shall not relieve the Club Member of the obligation to pay the relevant fees and payments until the Membership Agreement ceases to be effective.

4.6. In none of the above-specified cases shall the Club Member incur entitlement to any compensation, refund of the registration fee or waiver of monthly fees until the date of effect of the withdrawal. Analogously, the fact that a Club Member does not use the services or facilities of the Club shall not relieve him/her of the obligation to pay monthly fees until the termination of the Membership Agreement becomes effective.

4.7. The membership shall terminate upon death of the Club Member.

5. Transfer of Membership

5.1. A Club Member may transfer his/her membership (i.e. all the rights and obligations of the Club Member following from the Membership Agreement) to a third party that is not a Club member only with the consent of the Club Management. This is possible only if the transferring Club Member has paid all the debts to the Club. The new Club Member shall not pay the registration fee and shall pay only an administrative fee for the transfer, for a new Membership Card, for the initial diagnostics and for the initial lesson with the personal instructor and, subsequently, the membership fees according to the applicable price list. The transfer of the membership shall become effective on the date of approval of the transfer of the membership by the Club Management.

6. Substitute Membership

6.1. In exceptional cases (e.g. pregnancy, serious disease or injury, long-term stay abroad), a Club Member may temporarily transfer his/her membership to a third party that is not yet a Club Member. The temporary transfer may be carried out only through an agreement between the former and the substitute Club Member which is approved by the Club Management and which also stipulates the term of the Substitute Membership. The Club Management reserves the right to reject the third party in justified cases. The

substitute membership shall become effective on the date of approval of the substitute membership by the Club Management. The return of the membership to the former Club Member shall become effective automatically upon expiry of the term for which the Substitute Membership was agreed.

6.2. Substitute Membership may be undertaken for a term of at least one month and not exceeding 6 months. Individual exemptions shall be possible only with the consent of the Club Management. Assignment of the membership to the Substitute Member shall be subject to an administrative fee and other payments analogously as in case of Transfer of Membership (Art. 5.1 hereof). The return of the membership to the former Club Member shall not be subject to a fee.

7. Obligations of Club Member

Club Members shall be obliged to adhere to the Club Rules; in particular, they shall be obliged to:

7.1. behave politely and respectfully in relation to the other Club Members; to maintain order; not to interfere with peaceful operation of the Club; and not to limit the rights of other Club Members;

7.2. handle the Club’s facilities carefully so as to prevent their damage or destruction;

7.3. respect instructions of the Club Management and Club’s employees;

7.4. adhere to these General Terms and Conditions and the Club Rules, which are visibly displayed in the Club, on the website and, at request, at the Club’s front desk.

8. Guests

8.1. A Club Guest is every visitor to the Club who is not its member, submits an entry voucher or pays one-off admission or is allowed to enter with a Club Member within the latter’s valid type of membership.

8.2. Admission for Guests is subject to a fee pursuant to the valid price list of supplementary services.

8.3. Upon entering the Club, the Guest shall be obliged to fill-in the Guest Card, produce a valid identity card at the front desk, allow for entering his/her photograph in the information system and adhere to the General Terms and Conditions, the Club Rules and instructions of the Club Employees and Management. In case of breach of these terms by a Guest of a Club Member, the Club Member shall be liable as if (s)he committed such breach himself/herself. The Club Member shall be obliged to acquaint his/her Guest with these rules in due time. The Club Member shall be obliged to ensure that his/her Guest leaves the Club with him/her or earlier.

8.4. The Club Management reserves the right to refuse entry by a Guest to the Club.

9. Guarantee

9.1. The Club shall be liable for jewelry, money and other valuables only if these were placed in a safety deposit box in the area of the Club's front desk, up to the maximum amount of CZK 5,000 (five thousand Czech crowns).

10. Force Majeure

10.1. The Club reserves the right to interrupt its operation or shorten the operating hours in justified cases, particularly for the reason of the necessary modifications and repairs that cannot be carried out during normal operation and also in case of an event of force majeure. If the Club is closed for a period exceeding 48 hours, the term of membership shall be extended by the period of interruption of operation.

10.2. If the operation of the Club is interrupted independently of the Club’s will and the operation of the Club is prevented by an obstacle that cannot be avoided or overcome (summer outage of hot water for the operation of the pool, etc.), the Club Member shall not thereby incur the entitlement to refund of the registration fee or any other compensation.

10.3. The Club Management shall notify the Club Members of the facts set out in Art. 10.1 and 10.2 by e-mail and by posting a notice on the information board.

11. Term of the Agreement

11.1. The Membership Agreement is concluded for a fixed term with force and effect from the date of execution by both Parties. At the latest 30 days prior to expiry of this term, the Club Management shall notify the Club Member of the approaching date of termination of the Agreement and shall offer him/her the possibility of extending the Membership Agreement by a fixed term according to up-to-date applicable General Terms and Conditions.

11.2. Invalidity of any part of the Membership Agreement or any potential gap in its contents shall not prejudice the validity of the remaining parts of the Agreement. If any provision of the Agreement becomes ineffective, this fact shall in no way prejudice the remaining provisions of the Agreement.

12. General Provisions

12.1. The applicable list and price list of supplementary services and sale of goods is available at the Club’s front desk.

12.2. If the user fails to use a booked supplementary service within the agreed scope and at the agreed time and fails to notify the Club of this fact at least 12 hours in advance, the Club Management shall be entitled to request the payment of the full price of the agreed supplementary service.

12.3. Requests of Club Members shall be approved exclusively by the Club Management.

13. Representations

13.1. The Club Member represents that (s)he participates in activities in the Club at his/her own risk, that (s)he is healthy and both physically and mentally prepared to undertake these activities.

13.2. The Club Member consents to inclusion of all his/her personal data set out in the Membership Agreement (hereinafter the “data”) in the database of the Club Management and their subsequent processing, including sending of information on organized events by electronic means within the meaning of Act No. 480/2004 Coll., for a term until the consent is revoked, where other data, particularly on the health condition of the Club Member and data from the camera surveillance system (maintained for a period not exceeding 30 days) acquired for the purpose of protection of safety, health and property of the Club Members and the Club, may also be attributed to the aforementioned data during the term of the Agreement. The granting of this consent is not a precondition for conclusion of the Membership Agreement. The Club Member acknowledges his/her rights within the meaning of Sections 11, 12 and 21 of Act No. 101/2000 Coll. Furthermore, the Club Member is aware of the fact that (s)he grants his/her consent voluntarily, (s)he may revoke it at any time, free of charge, at the address of the Club Management, (s)he has the right to correction of the data, blocking of incorrect data, their liquidation, etc. In case of any doubt as to adherence to the rights of data subjects by the Club Management, (s)he may address either the Club Management or directly the Office for Personal Data Protection. The Club Member simultaneously authorizes the Club Management to include his photograph in the mentioned database. By his/her signature, the Club Member confirms that (s)he has become acquainted to the full extent with the terms and conditions set out in this Membership Agreement and the Club Rules drawn up by the Club.

13.3. I agree with the General Terms and Conditions of Membership in the Club and the Club Rules and agree to respect them.

..............................................................................................................................

Signature

Registration - Admission requirements

Visitors of the club are required to respect the Club rules and regulations, operation rules and recommendations of the employees:

1. To behave correctly and respectfully to the other members of the club, keep the order, do not disturb the quiet operation of the club and do not restrict rights of the other club members.

2. To considerably handle the Club equipment in way that does not harm or destroy it.

3. To exercise only in clean and closed sport footwear.

4. Males are not allowed to wear sleeveless shirts or singlet for exercise.

5. During the exercises on machine use your towel to avoid contamination.

6. After the exercise visitors need to clean the machines that are dirty from sweat by disinfected solution and napkin.

7. It is prohibited to bring in glass bottles to the fitness and wellness area and also consumption of brought-in groceries is not allowed.

8. Consumption of alcoholic beverages and drugs before or during exercise is strictly prohibited.

9. Smoking is not allowed in the entire club area.

10. In the pool area swimsuit is required, while in sauna and steam room, visitors need to use a sheet that can be obtained at the reception.

11. It is necessary to leave fitness and wellness area 15 minutes before the closing time.

12. Visitors are responsible for their valuables and cash in the lockers.

They may use a safe deposit box before their entrance.